คุณอยู่ที่ : Home> ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการงานทำ สำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการงานทำ สำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการมีงานทำ-โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ โดย ฤทัยรัตน์ มีปัญญา