ภาพริบบิ้น

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

คุณอยู่ที่ : Home> หน้าแรก

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล รับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานีี


ข่าวความเคลือนไหว


ภาพไอคอน

ข่าวประกาศรับสมัครนักเรียน


ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ปัญญาอ่อน)
1.2 เป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
1.3 เป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการล่าช้า
1.4 เป็นเด็กออทิสติก
1.5 มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประำจำวันได้ เช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การอาบน้ำ และการแต่งกาย การเดินทางเป็นต้น
1.6 ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่ิอที่เป็นอันตรายหรือมีผลต่อความปลอดภัยของเด็ก
1.7 เด็กต้องผ่านการประเมินความสามารถพื้นฐานของโรงเรียน
1.8 มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร
2. ระดับชั้นที่รับสมัคร
2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา (ระดับอนุบาล)เด็กต้องมีอายุ 5-6 ปี
2.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เด็กต้องมีอายุย่างเข้าปีทีุ่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา
2.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เด็กต้องมีอายุุ 13 ปี หรือจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6
2.4 ระับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เด็กต้องมีอายุ 16 ปี และจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.หลักฐานในการรับสมัครนักเรียน
3.1 สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
3.3 หนังสือรับรองความพิการ (ออกโดยแพทย์) จำนวน 1 ฉบับ
3.4 บัตรประจำตัวผู้พิการ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)จำนวน 1 ฉบับ
3.5 รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง (ปัจจุบัน)ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.6 รูปถ่ายผู้ปกครองนักเรียนหน้าตรง จำนวน 2 รูป
3.7 ใบรับรองการวัดระดับสติปัญญา (I.Q)สามารถขอได้จากโรงเรียนที่มีแผนกจิตเวช หรือโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3.8 บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทองหรือบัตรทองผู้พิการ ท. 34)
หมายเหตุให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปตรวจหมู่โลหิต เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในการจัดทำ สารสนเทศด้านการให้บริการสุขภาพนักเรียนต่อไป
4.จำนวนนักเรียนที่รับสมัครเข้าเรียน
4.1 ระดับก่อนประถมศึกษา (ระดับอนุบาล) จำนวน 20 คน
4.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน
4.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน
4.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน
5.ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
6.สถานที่รับสมัคร
ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 500 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 0-4531-2764
อนึ่ง ในการสมัครเข้าเรียน ขอให้ผู้ปกครองได้โปรดนำนักเรียนมาสมัครด้วย เพื่อเข้ารับการประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนสำหรับการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนต่อไป
--รายละเอียดประกาศ--
ภาพไอคอน

--- วิดีทัศน์ ---


โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดทำโบว์ไว้ทุกข์บริการให้กับผู้ปกครองนักเรียน หรือประชาชนใตเขตพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายการแรงบันดาลใจแห่งความหวัง ตอนที่ 7 การจัดการเรียนสำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา
  • ภาพนายมีเกียรติ นามสมตรึก
    นายมีเกียรติ นาสมตรึก
    ผู้อำนวยการโรงเรียน


แบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือเพื่อจัดทำฐานข้อมูล
ความต้องการช่วยเหลือ ข้อมูล CSR
ผู้รับผิดชอบ น.ส.สิริกร สิงขรอาจ
โทร.097-9655646
ภาพไอคอน--แนะนำเว็บไซต์--


ลิงค์เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ
ลิงค์เว็บไซต์  สพฐ.
ลิงค์เว็บไซต์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิงค์เว็บไซต์ กสท. gtech.obec.go.th
ลิงค์เว็บไซต์  กบข.
ลิงค์เว็บไซต์  คุรุสภา
ลิ้งเว็บศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
ลิ้งเว็บศูนย์อาชีพออทิสติกไทย

ภาพไอคอน ปฏิทินโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลภาพไอคอน facebook


ภาพไอคอน--- ข่าวบริการ ---


+++จำนวนผู้ออนไลน์+++

+++จำนวนผู้เข้าชม+++